Friday, December 30, 2011

Sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan Rentasan Lintang dan Garisan Selari

Mengenal pasti rentasan lintang, sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman.

Rentasan lintang (transversal) ialah satu garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garisan lurus yang lain.

Contoh:
AB adalah rentasan lintang (transversal).

Merujuk kepada rajah di atas, PQ adalah rentasan lintang. Apabila ia bersilang dengan dua garisan selari (parallel lines) RS dan TU, tiga jenis sudut akan terbentuk.
 • Sudut sepadan (corresponding angles):
  a dan b, e dan f
  c dan d, g dan h

 • Sudut selang-seli (alternate angles):
  b dan g, e dan d

 • Sudut pedalaman (interior angles):
  b dan e, d dan g

Mengenal pasti sifat sudut yang berkaitan dengan garisan selari.

Dengan menggunakan jangka sudut, kita boleh menunjukkan bahawa pernyataan berikut adalah BENAR.
Apabila rentasan lintang bersilang dengan dua garisan selari,
 • Sudut sepadan adalah sama.
 • Sudut selang-seli adalah sama.
 • Sudut pedalaman adalah tambahan: jumlah (hasil tambah) sudut pedalaman adalah 180° .


Sudut sepadan.
a = b, e = f
c = d, g = h


Sudut selang-seli.
a = b
c = d


Sudut pedalaman.
a + b = 180°
c + d = 180°

Kenyataan sebaliknya juga adalah benar:

Apabila rentasan lintang bersilang dengan dua garisan lurus, maka kedua-dua garisan tersebut adalah selari jika,
 • Sudut sepadan adalah sama.
 • Sudut selang-seli adalah sama.
 • Jumlah (hasil tambah) sudut pedalaman adalah 180°.

Contoh 1:
Dalam rajah dibawah, semua garis yang ditunjukkan adalah garis lurus.

a) Namakan rentasan lintal yang bersilang dengan dua garisan selari.
Jwb:
AB dan CD adalah garisan selari, manakala
KL, MN dan PQ adalah rentasan lintang.

b) Senaraikan pasangan
 • Sudut sepadan (corresponding angles).
  Jwb: 
  b dan e adalah sudut sepadan.

 • Sudut selang-seli (alternate angles).
  Jwb:
  c dan f adalah sudut selang-seli.

 • Sudut pedalaman (interior angles) diantara dua garisan selari.
  Jwb:
   a dan d adalah sudut pedalaman.


Penyelesaian masalah yang melibatkan sudut yang berkait dengan rentasan lintang.

Contoh 2:

Dalam rajah di atas, ABCD ialah satu garis lurus. Apakah nilai x?

Jwb:
BE dan CG adalah garisan selari.
Oleh itu, x + 65° = 135°     sudut sepadan
x = 135° - 65°
x = 70°

Nota Matematik Tingkatan 3


Bab 1 - Garis dan Sudut (Lines and Angles) IIBab 2 - Poligon (Polygon) II

Poligon Sekata (Regular Polygon)


Bab 3 - Bulatan (Circles) II

Ciri-ciri Bulatan


Bab 4 - Statistik (Statistics) II

Carta Pai

Mod, Median dan Min


Bab 5 - Indeks (Indices)

Melengkapkan Pendaraban Berulang Sebagai an dan Sebaliknya


Bab 6 - Ungkapan Algebra (Algebraic Expressions) III

Kembangan Melibatkan Satu Tanda Kurung


Bab 7 - Rumus Algebra (Algebraic Formulae)

Menentukan sama ada suatu kuantiti itu adalah pemboleh ubah atau pemalar


Bab 8 - Geometri Pepejal (Solid Geometry) III


Bab 9 - Lukisan Berskala (Scales Drawing)


Bab 10 - Penjelmaan (Transformations) II


Bab 11 - Persamaan Linear (Linear Equations) II


Bab 12 - Ketaksamaan Linear (Linear Inequalities)


Bab 13 - Graf Fungsi (Graphs of Functions)


Bab 14 - Nisbah, Kadar dan Perkadaran (Ratios, Rates and Proportions) II


Bab 15 - Trigonometri (Trigonometry)Wednesday, December 28, 2011

Pendaraban dan Pembahagian Integer


Mendarabkan integer

Pendaraban suatu integer dengan integer positif adalah penambahan yang berulang-ulang integer tersebut.

Peraturan untuk pendaraban integer.
 • Hasil pendaraban dua integer adalah positif apabila kedua-dua integer mempunyai tanda yang sama seperti (a) dan (d) dalam jadual di atas.
 • Hasil pendaraban dua integer adalah negatif apabila kedua-dua integer mempunyai tanda yang tidak sama seperti (b) dan (c) dalam jadual di atas.
 • Hasil pendaraban suatu integer dengan sifar (zero) akan sentiasa sifar seperti (e) dan (f) dalam jadual di atas.

Contoh 1
Cari hasil darab yang berikut:
 • 25 x (-4)
  Jwb:
  (+) x (-) = -
  = - (25 x 4)
  = -100

 • (-15) x (-6)
  Jwb:
  (-) x (-) = +
  = + (15 x 6)
  = 90

 • (-18) x 0
  Jwb:
  = 0

 • 4 x (-2) x (-3)
  Jwb:
  = 4 x [(-2) x (-3)]
  (-) x (-) = +
  = 4 x 6
  = 24

 • (-7) x 3 x (-4)
  Jwb:
  = [(-7) x 3] x (-4)
  (-) x (+) = -
  = (-21) x (-4)
  (-) x (-) = +
  = 84

Penyelesaian masalah yang melibatkan pendaraban integer.

Contoh 2
Paras air di empangan menurun 5cm setiap hari. Berapakah jumlah penurunan paras air selepas 17 hari?
Jwb:
Tahap penurunan air dalam sehari = 5 cm [ditulis sebagai -5 cm]
Tahap penurunan air selepas 17 hari = 17 x (-5 cm) = -85 cm
Jumlah penurunan paras air selepas 17 hari adalah 85 cm.


Pembahagian integer

Pembahagian integer dengan integer positif adalah satu proses perkumpulan yang sama atau perkongsian.

Pembahagian integer negatif oleh integer negatif adalah juga satu proses perkumpulan yang sama.

Kaedah-kaedah bagi pembahagian integer.

Contoh 3
Cari hasil bahagi yang berikut:
 • (-30) ÷ 6
  Jwb:
  (-)  ÷  (+) = -
  (-30)  ÷  6 = -5
 • 50  ÷  (-10)
  Jwb:
  (+)  ÷ (-) = -50  ÷  (-10) = -5
 • (-84)  ÷  (-7)
  Jwb:
  (-)  ÷ (-) = +
  (-84) 
  ÷ (-7) = 12

Penyelesaian masalah yang melibatkan pembahagian integer.

Contoh 4
Harga satu saham jatuh dari 132 sen kepada 45 sen dalam 3 hari. Kira purata kejatuhan harga saham setiap hari.
Jwb:
Kejatuhan harga dalam 3 hari = (132 - 45) sen = 87 sen
[perubahan harga = -87 sen]
Kejatuhan harga dalam 1 hari = 87 sen ÷ 3 = 29 sen
Oleh itu, purata kejatuhan harga saham setiap hari adalah 29 sen.

Nota Matematik Tingkatan 2


Bab 1 - Nombor Berarah (Directed Number)


Bab 2 - Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga (Squares, Square Roots, Cube and Cube Roots)


Bab 3 - Ungkapan Algebra (Algebraic Expression) II

Mengenal pasti Anu Dalam Sebutan Algebra (Identifying the Unknowns in Algebraic Terms)


Bab 4 - Persamaan Linear (Linear Equations) I

Kesamaan


Bab 5 - Nisbah, Kadar dan Perkadaran (Ratio, Rates and Proportions) I

Nisbah Bagi Dua Kuantiti


Bab 6 - Teorem Phythagoras (Phythagoras's Theorem)

Hubungan antara Panjang Sisi-sisi Segi Tiga Bersudut Tegak


Bab 7 - Pembinaan Geometri (Geometrical Constructions)

Pembinaan Menggunakan Alat Tepi Lurus dan Jangka Lukis
 • Membina tembereng garis (line segment)
 • Membina segitiga apabila diberi panjang sisi
 • Membina pembahagi dua sama serenjang bagi tembereng garis yang diberi
 • Membina garis serenjang kepada suatu garis yang melalui suatu titik pada garis itu
 • Membina garis serenjang kepada suatu garis melalui suatu titik yang bukan pada garis itu
 • Membina sudut 60°
 • Membina sudut 120°
 • Membina pembahagi dua sama sudut
 • Membina segitiga apabila diberi panjang satu sisi dan saiz dua sudut
 • Membina segitiga apabila diberi panjang dua sisi dan saiz satu sudut
 • Membina garis selari
 • Membina segiempat selari apabila diberi panjang setiap sisi dan saiz satu sudut


Bab 8 - Koordinat (Coordinates)

Paksi-x, Paksi-y dan Asalan pada Satah Cartes


Bab 9 - Lokus Dalam Dua Dimensi (Loci in 2-Dimensions)

Lokus Dua Dimensi


Bab 10 - Bulatan (Circles) I

Mengenal Pasti Bahagian Bulatan

Melukis bulatan yang diberikan nilai jejarinya

Melukis bulatan yang diberikan nilai diameter

Melukis Diameter

Melukis Perentas (Chord)

Melukis Sektor


Bab 11 - Penjelmaan (Transformation) I

Mengenal Pasti Suatu Penjelmaan


Bab 12 - Geometri Pepejal (Solid Geometry) II


Bab 13 - Statistik (Statistics) IThursday, December 15, 2011

Faktor Sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB)

Faktor Sepunya (common factors) beberapa nombor bulat adalah nombor yang merupakan faktor setiap nombor-nombor tersebut.

Faktor Sepunya Terbesar, FSTB (Highest Common Factor, HCF) beberapa nombor yang diberi adalah nombor terbesar yang merupakan faktor setiap nombor-nombor tersebut.

Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.

Contoh 1:
Cari faktor sepunya bagi;
 • 18 dan 54.
  Jwb:
  Faktor bagi 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18
  Faktor bagi 54: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54
  Faktor Sepunya bagi 18 dan 54 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18.

 • 9, 15 dan 21.
  Jwb:
  Faktor bagi 9: 13, 9
  Faktor bagi 15: 1, 3, 5, 15
  Faktor bagi 21: 1, 3, 7, 21
  Faktor Sepunya bagi 9, 15 dan 21 adalah 1 dan 3.

Menentukan samada suatu nombor itu adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

Contoh 2:
Tentukan samada;
 • 12 adalah faktor sepunya bagi 84 dan 156.
  Jwb:
  84 ÷ 12 = 7
  156 ÷ 12 = 13
  Oleh itu, 12 adalah faktor sepunya bagi 84 dan 156.

 • 4 adalah faktor sepunya bagi 32, 70 dan 112.
  Jwb:
  32 ÷ 4 = 8
  70 ÷ 4 = 17 berbaki 2
  112 ÷ 4 = 28
  Oleh itu , 4 adalah bukan faktor sepunya bagi 32, 70 dan 112.

Menentukan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi dua nombor bulat.

Contoh 3:
Dapatkan faktor sepunya terbesar bagi;
 • 28 dan 32.
  Jwb:
  Kaedah 1: Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor.
  Faktor bagi 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28
  Faktor bagi 32: 1, 2, 4, 8, 16, 32
  Oleh itu, faktor sepunya terbesar bagi 28 dan 32 adalah 4.

  Kaedah 2: Penggunaan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor sepunya).

  Faktor sepunya terbesar bagi 28 dan 32 adalah = 2 x 2 = 4.

 • 15 dan 24.
  Jwb:
  Kaedah 1: Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor.
  Faktor bagi 15: 1, 3, 5, 15
  Faktor bagi 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
  Oleh itu, faktor sepunya terbesar bagi 15 dan 24 adalah 3.

  Kaedah 2: Penggunaan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor sepunya).

  Oleh itu, faktor sepunya terbesar bagi 15 dan 24 adalah 3.

Menentukan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi tiga nombor bulat.


Contoh 4:
Dapatkan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi;
 • 40, 48 dan 56.
  Jwb:

  * Pembahagian dihentikan kerana 5, 6 dan 7 tidak mempunyai faktor sepunya yang lain daripada 1.

  Oleh itu,Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi 40, 48 dan 56
  = 2 x 2 x 2
  = 8

 • 70, 84 dan 126.
  Jwb:

  ** Pembahagian dihentikan kerana 5, 6 dan 9 tidak mempunyai faktor sepunya yang lain daripada 1.

   Oleh itu, Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi 70, 84 dan 126
  = 2 x 7
  = 14

Gandaan Sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK)

Gandaan Sepunya (common multiples) set nombor bulat yang diberi adalah gandaan setiap nombor tersebut dalam set.

Gandaan Sepunya Terkecil, GSTK (lowest common multiple, LCM) beberapa nombor yang diberikan adalah gandaan sepunya terkecil nombor-nombor tersebut.

* Konsep 'gandaan' dan 'faktor' adalah bertentangan.
Contohnya;
30 adalah gandaan bagi 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30.
Manakala, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan adalah factor kepada 30.

Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.

Contoh 1:
Dapatkan gandaan sepunya bagi;
 • 3 dan 4.
  Jwb:
  Gandaan bagi 3: 3, 6, 9, 12, 15,  18, 21, 24, ...
  Gandaan bagi 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ...
  Gandaan Sepunya bagi 3 dan 4 adalah 12, 24, 36, ...

 • 2, 3 dan 6.
  Jwb:
  Gandaan bagi 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ...
  Gandaan bagi 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ...
  Gandaan bagi 6: 6, 12, 18, 24, 36, ...
  Gandaan Sepunya bagi 2, 3 dan 6 adalah 6, 12, 18, ...

** Senarai gandaan sepunya beberapa nombor bulat adalah juga dari urutan nombor.

Menentukan samada suatu nombor itu adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi.

Contoh 2:
Tentukan samada;
 • 84 adalah gandaan sepunya bagi 5 dan 7.
  Jwb:
  84 ÷ 5 = 16 berbaki 4
  84 ÷ 7 = 12
  84 tidak boleh dibahagi tepat dengan 5.
  Oleh itu, 84 adalah bukan Gandaan Sepunya bagi 5 dan 7.

 • 432 adalah gandaan sepunya bagi 6, 8 dan 9.
  Jwb:
  432 ÷ 6 = 72
  432 ÷ 8 = 54
  432 ÷ 9 = 48
  432 boleh dibahagi tepat dengan 6, 8 dan 9.
  Oleh itu, 432 adalah Gandaan Sepunya bagi 6, 8 dan 9.

Menentukan GSTK (LCM) bagi dua nombor bulat.

Contoh 3:
Cari Gandaan Sepunya Terkecil bagi;
 • 9 dan 12
  Jwb:
  Kaedah 1: Pemfaktoran Perdana (Prime Factorisation)

  GSTK bagi 9 dan 12 = 3 x 3 x 2 x 2 = 36

  Kaedah 2: Guna algoritma (pembahagian berulang oleh faktor perdana)

  GSTK bagi 9 dan 12 = 3 x 3 x 2 x 2 = 36

 • 15 dan 21
  Jwb:
  Kaedah 1: Pemfaktoran Perdana (Prime Factorisation)
  GSTK bagi 15 dan 21 = 5 x 3 x 7 = 105

  Kaedah 2: Guna algoritma

  GSTK bagi 15 dan 21 = 3 x 5 x 7 = 105

Menentukan GSTK (LCM) bagi tiga nombor bulat.

Contoh 4:
Tentukan GSTK bagi;

 • 6, 15 dan 18.
  Jwb:

  GSTK bagi 6, 15 dan 18 = 2 x 3 x 3 x 5 = 90

 • 14, 28 dan 49.
  Jwb:

  GSTK bagi 14, 28, 49 = 7 x 2 x 2 x 7 = 196

Wednesday, December 14, 2011

Gandaan

Gandaan (multiples) sesuatu nombor bulat adalah produk daripada nombor tersebut dengan mana-mana nombor bulat yang lain, kecuali sifar (zero).

Gandaan nombor n adalah dalam bentuk nk, di mana k = 1, 2, 3, 4, ...
Sebagai contoh, Gandaan 3 = 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3, 3 x 4, ...

Ujian keterbahagian (divisibility test)
Pembahagi
Kaedah
Contoh
2
Digit terakhir (unit nilai tempat) sesuatu nombor adalah 0, 2, 4, 6 atau 8.

90, 152, 3 866, 5 478
3
Hasil tambah semua digit nombor tersebut boleh dibahagi dengan 3.

249
(2 + 4 + 9) ÷ 3
= 15 ÷ 3 = 5
4
Nombor yang dibentuk oleh dua digit terakhir nombor tersebut boleh dibahagi dengan 4 atau adalah sifar.

7 216
16 ÷ 4 = 4
5
Digit terakhir (unit nilai tempat) nombor tersebut adalah 0 atau 5.

480, 3 625
6
Nombor tersebut boleh dibahagi dengan 2 dan 3.
738
(7 + 3 + 8) ÷ 3
= 18 ÷ 3 = 6
8
Nombor yang dibentuk oleh tiga digit terakhir nombor tersebut boleh dibahagi dengan 8.

53 288
9
Hasil tambah semua digit nombor tersebut boleh dibahagi dengan 9.

4 302
(4 + 3 + 0 + 2) ÷ 9
= 9 ÷ 9 = 1
10
Digit terakhir (unit nilai tempat) nombor tersebut adalah 0.

560, 29 710


Menyenaraikan gandaan nombor bulat

Contoh 1:
Senaraikan lima gandaan pertama bagi;
 • 2
  Jwb:
  = 2 x 1, 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5
  = 2, 4, 6, 8, 10

 • 5
  Jwb:
  = 5 x 1, 5 x 2, 5 x 3, 5 x 4, 5 x 5
  = 5, 10, 15, 20, 25

 • 9
  Jwb:
   = 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5
  = 9, 18, 27, 36, 45

 • 15
  Jwb:
   = 15 x 1, 15 x 2, 15 x 3, 15 x 4, 15 x 5
  = 15, 30, 45, 60, 75 

* Gandaan nombor yang diberi juga membentuk satu turutan nombor.


Menentukan samada sesuatu nombor itu boleh dibahagikan dengan nombor lain.

Contoh 2:
Tentukan sama ada 63 boleh dibahagikan dengan;
 • 7
  Jwb:
   63 ÷ 7 = 9      63 = 7 x 9
  Oleh itu, 63 adalah gandaan 7.

 • 8
  Jwb:
   63 ÷ 8 = 7, berbaki 7
  Oleh itu, 63 adalah bukan gandaan 8.

** Jika nombor n boleh dibahagi dengan nombor m, maka n adalah gandaan bagi m.


Contoh 3:
Gunakan ujian keterbahagian untuk menentukan samada 639 234 adalah gandaan bagi;

 • 4
  Jwb:
  Dua digit terakhir 639 234, iaitu 34, tidak boleh dibahagi dengan 4.
  Oleh itu, 639 234 bukan gandaan 4.

 • 9
  Jwb:
  6 + 3 + 9 + 2 + 3 + 4 = 27
  Hasil tambah semua digit 639 234 boleh dibahagi dengan 9.
  Oleh itu, 639 234 adalah gandaan 9.

*** Nombor bulat boleh dibahagi dengan nombor lain jika bakinya adalah sifar.

Wednesday, December 7, 2011

Faktor Perdana

Faktor perdana (prime factor) bagi suatu nombor bulat adalah, nombor perdana yang merupakan faktor kepada nombor tersebut.


Mengenal pasti faktor perdana dari senarai faktor.

Contoh:
Diberi 1, 2, 4, 7, 8, 14 dan 56 ada faktor kepada 56. Kenal pasti semua faktor perdana kepada 56.

Jwb:
Antara faktor kepada 56, 2 dan 7 adalah nombor perdana. Oleh itu, faktor perdana kepada 56 adalah 2 dan 7.


Mencari faktor perdana nombor bulat.

Contoh:
Dapatkan faktor perdana nombor berikut:
 • 100
  Kaedah 1 - Senaraikan semua faktor kepada 100.
  Faktor kepada 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 dan 100. Antara semua faktor tersebut, 2 dan 5 adalah nombor perdana. Oleh itu, faktor perdana kepada 100 adalah 2 dan 5.

  Kaedah 2 - Menggunakan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor perdana).
  Oleh itu, faktor perdana kepada 100 adalah 2 dan 5.

  Kaedah 3 - Menggunakan gambarajah pokok (factor tree diagram).
  Daripada gambarajah, faktor perdana kepada 100 adalah 2 dan 5.


 • 72
  Kaedah 1 - Senaraikan semua faktor kepada 72.
  Faktor kepada 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 dan 72. Antara semua faktor tersebut, 2 dan 3 adalah nombor perdana. Oleh itu, faktor perdana kepada 72 adalah 2 dan 3.

  Kaedah 2 - Menggunakan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor perdana).
  Oleh itu, faktor perdana kepada 72 adalah 2 dan 3.

  Kaedah 3 - Menggunakan gambarajah pokok (factor tree diagram).
  Daripada gambarajah, faktor perdana kepada 72 adalah 2 dan 3.


Faktor

Faktor (factor) suatu nombor bulat yang diberi adalah, nombor yang boleh dibahagikan dengan nombor tersebut dengan tepat.

1 dan nombor itu sendiri adalah faktor kepada sebarang nombor yang diberi.

Menyenaraikan faktor nombor bulat.

Contoh:
Cari semua faktor bagi:
 • 18
  Jwb:
  18 ÷ 1 = 18
  18 ÷ 2 = 9
  18 ÷ 3 = 6
  18 ÷ 6 = 3
  18 ÷ 9 = 2
  18 ÷ 18 = 1

  18 boleh dibahagikan dengan 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Oleh itu, faktor kepada 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18.

 • 50
  Jwb:
  50 ÷ 1 = 50
  50 ÷ 2 = 25
  50 ÷ 5 = 10
  50 ÷ 10 = 5
  50 ÷ 25 = 2
  50 ÷ 50 = 1

  50 boleh dibahagikan dengan 1, 2, 5, 10, 25 dan 50. Oleh itu, faktor kepada 50 adalah 1, 2, 5, 10, 25 dan 50.


Menentukan samada suatu nombor itu adalah faktor kepada nombor bulat yang lain.

Contoh:
Tentukan samada;
 • 7 adalah faktor kepada 119.
  Jwb:
  119 ÷ 7 = 17
  119 boleh dibahagikan dengan tepat oleh 7. Oleh itu, 7 adalah factor kepada 119.

 • 4 adalah faktor kepada 599.
  Jwb:
  599 tidak boleh dibahagi dengan tepat oleh 4. Oleh itu, 4 adalah bukan faktor kepada 599.


Tuesday, December 6, 2011

Nombor Perdana

Nombor perdana (prime number) adalah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1 (the number itself and number 1). Oleh itu, nombor perdana mempunyai hanya dua pembahagi (nombor itu sendiri dan nombor 1).

Nombor perdana terkecil ialah nombor 2, satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana.

Nombor perdana yang kurang daripada 50 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 dan 47.

Nombor 1 adalah BUKAN nombor perdana (NOT a prime number).


Menentukan samada nombor yang diberi adalah nombor perdana

Contoh:
Tentukan samada setiap nombor berikut adalah nombor perdana.
 • 13
  Jwb:
  13 ÷ 1 = 13
  13 ÷ 13 = 1
  13 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 13 → (2 pembahagi/divisors)
  Oleh itu, 13 adalah nombor perdana.

 • 51
  Jwb:
  51 ÷ 1 = 51
  51 ÷ 3 = 17
  51 ÷ 17 = 3
  51 ÷ 51 = 51
  51 boleh dibahagi dengan 1, 3, 17 dan 51 → (4 pembahagi/divisors)
  Oleh itu, 51 bukan nombor perdana.