Sunday, March 3, 2013

Pecahan Setara

Pecahan setara (equivalent fractions) ialah pecahan yang mewakili nilai yang sama, walaupun mempunyai pengangka (numerator) dan penyebut (denominators) yang berbeza. 


Contohnya;
 

Pecahan setara bagi suatu pecahan boleh ditentukan dengan mendarab pengangka dan penyebutnya dengan nombor bulat yang sama. Contohnya;
  
Jika dua pecahan mempunyai penyebut (denominator) yang sama, maka pecahan dengan pengangka (numerator) yang lebih besar, adalah lebih besar nilainya. 
Contohnya; 
Jika dua pecahan yang mempunyai pengangka (numerator) yang sama, maka pecahan dengan penyebut (denominator) yang lebih besar, adalah lebih kecil nilainya. 
Contohnya;     

Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun

Pada suatu garis nombor (number line), pecahan-pecahan boleh disusun mengikut tertib, sama ada menaik atau menurun.
Langkah-langkah dalam menyusun (arrange) pecahan mengikut tertibnya;
  1. Tukarkan setiap pecahan kepada pecahan setara masing-masing dengan penyebut sepunya (common denominator).

  2. Kemudian, susun setiap pecahan (dalam tertib menaik atau menurun) mengikut pengangkanya (numerator).
# tekan pada contoh di bawah untuk besarkan imej.

Memudahkan pecahan kepada sebutan terendah

Untuk memudahkan pecahan kepada sebutan terendah, bahagikan (divide) pengangka (numerator) dan penyebut (denominator) dengan Faktor Sepunya Terbesar, FSTB (Highest Common Factor, HCF) mereka.


No comments:

Post a Comment